Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

“Plastice Beer Keg”, senet piwo pudagynda innowasion gaplama çözgüdi

beer keg

Köp ýyllyk ösüş we synagdan soň, PET kegimiz indi täzeçillikli, ygtybarly, täze PET keglerimizi synamak isleýän Craft Breweries-den gyzyklanma bildirýär.

Kegler A görnüşli, G görnüşli we S görnüşli görnüşde bolýar we gysylan howa paýlaýyş ulgamlary bilen ulanmak üçin içki halta görnüşi bar.

Howpsuzlyk we piwo önümçiliginde amatly ädim ätmek bilen, PET keglerimiz bazardaky beýleki PET kegleri ýaly däl.

Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan, bu kegleriň ulanyjylara iň ýokary derejeli howpsuzlyk, hil we ygtybarlylyk üpjün etmegi üçin ähli çäreleri gördük.

Biziň maksadymyz, ulanyjylara amatlylygy, çykdajylaryň netijeliligini we häzirki wagtda dünýäde bar bolan beýleki PET keglerinde öňküsinden has ýokary howpsuzlygy üpjün edip biljek dizaýny durmuşa geçirip, önümçilige we hil synaglaryna gözegçilik etmekden ybaratdy.

Kegler aşa basyşa çydamlylyga garşy durmagy başarmaly we piwo we içgi önümçiligi gaplaýyş ulgamlaryna aňsatlyk bilen goşulmaly.

Birnäçe ýyllap meýilleşdiriş, dizaýn we synagdan soň, içgi transportyny has aňsat we elýeterli edýän gaplama çözgütlerini bermek üçin sagatda 108 keg öndürip bilýän önümçilik desgasy bar.

Mundan başga-da, her keg 5 barda aýratynlykda basyş edilýär.Her keg, şeýle hem howpsuz ulanmaga, daşamaga we saklamaga mümkinçilik berýän kegiň boýnuna gurlan rewolýusiýaly täze basyş kömek klapany bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu PRV birikdirmäniň bir bölegi hökmünde PRV bolan beýleki keglerden tapawutlylykda elmydama işleýär.

Lightagtylyga çydamly, kislorod-barýer kegleri palletirlenýär, arassalanýar, kisloroddan arassalanýar we azot bilen basyş edilýär.Her keg doldurmaga taýyn we ýöriteleşdirilen birikdirijiler ýa-da goşundylar zerurlygy bolmazdan, islendik A görnüşli, G görnüşli ýa-da S görnüşli paýlaýyş ulgamyna birikdirilip bilner.

Indi, bu kegleri özleri synap görmek we PET içgileriniň gaplanyşynda has ýokary ygtybarlylygy we öndürijiligi başdan geçirmek üçin piwo we içgi önümçiligi pudagyna taýyn bolan derejä ýetdik.


Iş wagty: 28-2022-nji fewral