Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Esasy önümleriňiz näme?

Alýumin gaplar we piwo we içgi üçin gapaklar, piwo, saklaýjy we ş.m.

Sitirlemäni nädip alyp bilerin?

Habar iberiň ýa-da bize poçta iberiň, ýakyn wagtda 12 sagadyň dowamynda seslenme alarsyňyz.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Adatça tölegden soň 25 günüň içinde esasan mukdaryna görä.

Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?

Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

MOQ hakda näme?

Gepleşik geçirip bolar.

Siziň wezipäňiz näme?

Müşderilerimize howpsuz, ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli alýumin gaplary hödürläň.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?