Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Içgi bankalarynyň bazary 2022-2027-nji ýyllar aralygynda CAGR-da 5,7% öser diýlip çaklanylýar

Crown-to-build-new-beverage-can-plant-in-the-UK
Karbonlaşdyrylan alkogolsyz içgileriň, alkogolly içgileriň, sport / energiýa içgileriniň we bazaryň ösmegine aňsatlyk bilen kömek eden içgi bankalarynyň ulanylyşyny artdyrýan dürli-dürli taýýar içgileriň köpelmegi.

Içgi bankalary bazarynyň göwrümi 2027-nji ýyla çenli 55,2 milliard dollara ýeter diýlip çaklanylýar. Mundan başga-da, 2022-2027-nji ýyllar üçin çaklama döwründe CAGR-da 5,7 göterim ösmäge taýyn.Içgi bankalary hilini ýitirmän doly gaýtadan ulanylýan metaldan ýasalýar.Içgi bankalary çalt sowamaga we el degirmekde goşmaça täze duýmaga kömek edýär.Gap açýan sesi, içgini düýbünden täzeleýän özboluşly görkeziji.Içgi bankalary amatlylygy we göterijiligi üpjün edýär.Içgi bankalary ýeňil we çydamly, döwülmek howpy bolmazdan işjeň durmuş ýörelgeleri üçin amatlydyr.Soňky döwürde plastmassa hapalanmagy häzirki sarp edijiler üçin esasy alada bolup durýar, şonuň üçin içgi bankalarynyň kabul edilmegi artýar.Mundan başga-da, dürli gözlegler metal gaplanan gaplaryň aýdylýan içginiň sagdyn iýmitlerini saklamaga kömek edip biljekdigini dogry görkezdi.Mundan başga-da, içgilerdäki gaplarda bankalaryň ýokarlanmagyna sebäp bolýan başga bir faktor bolan içgi bankalarynyň bahasy has arzan warianty hasaplanýar.Öndürijiler, şeýle hem bankalary reňkli, özüne çekiji we temperatura duýgur wilkalary oýlap tapyp, aňsat saklamaga kömek edýän ösen tehnologiýalara we akylly köpeldilen hakykat gaplama täzeliklerine ünsi jemleýärler.Şeýlelik bilen, güýçlenmek we ygtybarlylyk içgi bankalary pudagynda häzirki önümçilik tejribesine täsir edýär.

Içginiň güýçli ösmegi, konserwirlenen iýmitler we içgiler, alkogolly içgiler, kofein esasly içgiler, gazlandyrylan alkogolsyz içgiler, miweler we gök önüm şireleri we ş.m. ýaly dürli goşundylarda bolup biler, bu içginiň Senagaty öňe sürmegine sebäp bolýan käbir faktorlardyr. 2022-2027-nji ýyllaryň çak edilýän döwründe.

Içgi bankalary bazaryň segmentasiýa derňewi - material boýunça

Görnüşine esaslanýan “Içgi bankalary” bazaryny alýumin we polatdan bölmek mümkin.Alýumin 2021-nji ýylda esasy bazar paýyna eýe boldy. Alýumin ajaýyp tehniki aýratynlyklary, şeýle hem gaýtadan işlenip bilinýän we termiki geçiriji bolmagy sebäpli meşhurlyga eýe bolup biler, aşa ýeňil diýmeli däl.Recentlyaňy-ýakynda täze içgileriň köpüsi bankalarda bazara çykýar, müşderiler daşky gurşaw aladalary sebäpli plastik çüýşelerden we beýleki gaplaýyş substratlaryndan alýumin gaplara geçýärler.Dünýäde piwo we soda sarp edilişi her ýyl takmynan 180 milliard alýuminiý bankalary ulanýar.Gaýtadan işlenen alýumin gaplaryndan alýumin öndürmek, täze alýumin öndürmek üçin zerur energiýanyň diňe 5% -ini alýar.

Şeýle-de bolsa, Polat iň çalt ösýän hasaplanýar, 2022-2027-nji ýyllaryň çaklama döwründe CAGR 6,4%.Highokary güýç-agram gatnaşygy, has uzak saklanyş möhleti, ýykylmagyna garşylyk, saklamagyň ýa-da saklamagyň aňsatlygy we gaýtadan ulanylmagy sebäpli.Recentlyakynda polat bankalara bolan islegi artdyrýan önümçiligiň ýokarlanmagy bilen poladyň bahasynyň aşaklamagyna garaşylýar.

Içgi bankalary bazaryň segmentasiýa derňewi - Programma boýunça

Programma esasly Içgi bankalary bazaryny alkogolly içgiler, tagamly alkogolly içgiler, gazlandyrylan alkogolsyz içgiler (CSD), suw, sport we energiýa içgileri we başgalar bölüp bolar.2021-nji ýylda alkogolly içgiler bazarda esasy orny eýeledi. Soňky döwürde ulularyň arasynda alkogolly içgiler köpelýär, bu bolsa içgi bankalaryny kabul etmegiň tendensiýasyny döredýär.Alýumin gaplar, öndürilen we satylýan piwo göwrüminiň 62% -ini emele getirýär.Bu tendensiýanyň iň uly hereketlendirijilerinden biri, amatlylyk, azyk önümleri we köpçülikleýin söwda dükanlary ýaly bölekleýin kanallara dowam edýän üýtgeşiklik, barlar we restoranlar ýaly bölek satyjylara garanyňda has köp konserwasiýa piwo hödürlenýär.

Şeýle-de bolsa, 2022-2027-nji ýyllar aralygynda çak edilýän alkogolsyz içgiler (CSD) iň çalt ösýän hasaplanýar we CAGR 6,7% -e deňdir.Öndürijileriň arasynda täze tagam öndürmek, gazlandyrylan alkogolsyz içgilere bolan islegi artdyrýan ululary özüne çekýär.Recentlyaňy-ýakynda, koka-kolanyň mini satuwy, iýmit koks bankalaryny kabul etmegiň tendensiýasynyň artýan ýerinde artyp biler.Bu faktorlar içgi bankalarynyň bazaryndaky ösüşe sebäp boldy.

Içgi bankalary bazaryň segmentasiýa derňewi - Geografiýa boýunça

Geografiýa esasly “Içgi bankalary” bazaryny Demirgazyk Amerikada, Europeewropada, Aziýa-Pacificuwaş ummanynda, Günorta Amerikada we dünýäniň beýleki ýerlerinde bölmek mümkin.Demirgazyk Amerika, beýleki kärdeşleri bilen deňeşdirilende 2021-nji ýylda 44% paý paýyny eýeledi.Karbonlaşdyrylan alkogolsyz içgiler, alkogolly içgiler we ş.m. ýaly dürli programmalarda içgi bankalaryna bolan islegiň netijesinde soňky döwürde ABŞ-da piwo we alkogolsyz içgileri doldurmak üçin alýumin gaplaryň 95% -i we takmynan 100 milliard alýumin içgiler bankalary ulanylýar. Amerikada her ýyl öndürilýär, günde bir amerikan başyna deňdir.

Şeýle-de bolsa, Aziýa-Pacificuwaş umman sebitiniň 2022-2027-nji ýyllar aralygynda çak edilýän döwürde girdejili ösüş mümkinçiliklerini hödürlemegine garaşylýar.Sebitdäki ýaly müňýyllyklaryň köpelmegi sebäpli, PET çüýşeleri daşky gurşaw borçnamalary sebäpli alýumin we beýleki gaýtadan işlenip bilinýän metal gaplar bilen çalşylýar.

Içgi bankalary bazaryň sürüjileri

Gazlandyrylan alkogolsyz içgileriň, alkogolly içgileriň, sport / energiýa içgileriniň we beýleki dürli taýýar içgileriň sarp edilmegi, bazaryň ösmegine aňsatlyk bilen kömek eden içgi bankalarynyň ulanylmagyny artdyrýar.

Içmäge taýýar içgileriň köpelmegi öndürijileri bazaryň ösmegine itergi berýän has köp içgi bankalaryny öndürmäge höweslendirýär.Consumersakynda sarp edijileriň arasynda saglyga düşünýänleriň köpelmegi sebäpli, içgi bankalarynyň önümçiligini hasam artdyrýan energiýa içgileriniň kabul edilmegi artdy.Sarp edijiler iýmitlenýän peýdalary ýa-da iýýän zatlarynyň düzümi barada habardarlygy artdyrýarlar.Mundan başga-da, sarp edijiler öndürijileri metal gaplaryň ulanylyşyny ýokarlandyrmaga höweslendirýän durnukly we gaýtadan ulanylýan gaplamalar bilen içgileri makul bilýärler.Şeýlelikde, metalyň satuwy 4% artyp biler.

Metal bankalaryň kabul edilmegi netijesinde ilatyň arasynda daşky gurşaw aladalary.

Köp içgiler daşky gurşawa ýaramaz täsir edýän plastik gaplarda gaplanýar, içgi bankalaryna bolan isleg ýokarlanýar.Garaşsyz gözlegçileriň geçiren gözlegine görä, adamlar minutda bir million töweregi plastik çüýşäni ulanýarlar we ýylda 500 milliard plastmassa ulanýarlar.Şeýle-de bolsa, dürli döwlet edaralarynyň basyşy öndürijileri plastmassanyň sarp edilişini azaltmaga we içgi gaplamak üçin bankalaryň önümçiligini ýokarlandyrmaga mejbur etdi.Soňky döwürde 100% gaýtadan işlenip bilinýän we ekologiýa taýdan arassa bolany üçin alýumin gaplaryň önümçiligi artdy.Şeýlelik bilen, içgi bankalaryna bolan isleg ýokarlanýar.

Içgi bazaryň kynçylyklaryny döredip biler

Çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy bazaryň ösmegine päsgel berýän käbir faktorlar.

Soňky döwürde 2021-nji ýylda alýumininiň bahasy yzygiderli ýokarlanýar, metal takmynan 14 göterim gymmatlady we bir tonna 3000 dollara degdi.Şeýlelik bilen, önümçiligiň bahasy hem ýokarlanýar, ýöne alýuminiň bahasynyň ýokary bolmagy, resmi däl galyndy ýygnaýjylara peýdaly boljak içgi bankalarynyň bahasynyň ýokarlanmagyna getirer.Mundan başga-da, alýumin gaplarda bisfenol A-nyň asty bar, adatça BPA diýlip atlandyrylýar, zäherli diýlip hasaplanýar we öndürijiler alýumin metalyň iýmitlenmeginiň öňüni almak üçin bankalaryň içinde bu gatlagy üpjün etmeli.Dürli gözleglerde, BPA laboratoriýa syçanlaryny we haýwanlary düwnük keselinden we beýleki insuline garşylyk görnüşlerinden ejir çekdi.Şeýle kynçylyklar sebäpli bazar ep-esli sürtülme bilen ýüzbe-ýüz bolar.

Içgi gaplary bazary bäsdeşlik meýdançasy

Önümiň satuwy, birleşmegi we gazanylmagy, bilelikdäki kärhanalar we geografiki giňişlik Içgi bankalary bazaryndaky oýunçylar tarapyndan kabul edilen esasy strategiýalardyr.

Soňky ösüşler

2021-nji ýylyň iýulynda Ball Corporation her ýyl millionlarça banka öndürýän täze alýumin içgiler gaplaýyş zawodlaryny giňeltdi.Bu giňeltmek, ahyrky ulanyjylara taýýar içgiler öndürmekde netijeli hyzmat etmäge mümkinçilik berýär.Ball Corporation, Günbatar Russiýada we Angliýanyň Gündogar Midland şäherinde täze zawodlar gurmagy meýilleşdirýär we bar bolan kuwwatyna ýylda milliardlarça banka goşýar.Her desga 2023-nji ýyldan başlap, dürli formatlar we ululyklar boýunça ýylda milliardlarça banka öndürer we çalt ösýän, ýöne durnukly pudakda 200-e çenli hünärli iş üpjün eder.

“Volnaa” 2021-nji ýylyň maý aýynda alýumin gaplarda gaplanan agyz suwuny ýola goýmagy meýilleşdirýär, bu bolsa adamlaryň ýolda suwuň howpsuz howpsuz geçmegini aňsatlaşdyrýar.Kompaniýa, gaýtadan rewolýusiýa bilen 100% gaýtadan ulanylýan bankalary öndürip, plastmassa hapalanmagynyň howpuny çözmegi maksat edinýär.Kompaniýanyň metbugat sekretary önümiň tekjeden gaplara we 60 günüň içinde ýene tekjä gaýdyp biljekdigini sözüniň üstüne goşdy.Şeýle mümkinçilikler sebäpli kompaniýanyň durnukly ösüşi hasaba almagyna garaşylýar.

2021-nji ýylyň Baýdak aýynda Ardagh Group SA we Gores Holdings V Inc. birleşmek barada şertnama baglaşdy.Bu şertnama laýyklykda, “Gores Holding” “Ardagh” metal gaplaýyş kärhanasy bilen birleşip, “Ardagh metal gaplaýyş SA” atly garaşsyz jemgyýetçilik kompaniýasyny döreder, sebäbi metal gaplamanyň takmynan 80% paýyna eýe.Şereket NY bir Stockasynda, bellik nyşany -> AMBP astynda görkeziler.AMP Amerikada we Europeewropada öňdebaryjy orny eýeleýär we Europeewropada öndürip bilýän ikinji, Amerikada bolsa üçünji orunda durýar.

Esasy ýollar

Geografiki taýdan Demirgazyk Amerika 2021-nji ýylda esasy bazar paýyna eýe boldy. Demirgazyk Amerika, içgi bankalarynyň ulanylyşyny artdyran içgileriň innowasiýa görnüşleri bilen iň uly bazardyr.Mundan başga-da, Demirgazyk Amerikadaky gulplama, içgiler barlardan we restoranlardan durmuş taýdan uzak aralykda sarp edilişine görä içgi bankalaryna bolan islegiň artmagyna sebäp boldy.Şeýle-de bolsa, hökümetiň Hindistan we Hytaý ýaly sebitlerde önümçilik bilen baglanyşykly işleri ýaýratmak üçin berýän höwesleri sebäpli 2022-2027-nji ýyllar aralygynda Aziýa-Pacificuwaş umman sebitiniň marketologlara girdejili ösüş mümkinçiliklerini hödürlemegine garaşylýar.Dünýädäki önümleriň (harytlarda) takmynan 33% -i Hindistan we Hytaý tarapyndan öňe sürüldi.

Gazlandyrylan alkogolsyz içgileri, alkogolly içgileri, sport we energiýa içgilerini we beýleki dürli taýýar içgileri köpeltmek, Içgi bankalary bazaryndaky islegi hasam artdyrýan içgi bankalarynyň ulanylyşyny artdyrýar.Şeýle-de bolsa, çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy bazaryň ösmegine päsgel berýän käbir faktorlar.

Içgi bankalary bazary hasabatynda güýçli, gowşak taraplary, mümkinçilikleri we howplary jikme-jik seljermek bolar.


Iş wagty: Mart-23-2022