Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Alýumin önümleri piwo önümleriniň bahasyna täsir edip biler

Geneseodaky “Great Revivalist Brew Lab” önümlerini öndürmek üçin zerur zatlary alyp bilýär, ýöne kompaniýa lomaý satyjyny ulanýandygy sebäpli bahalar ýokarlanyp biler.

Awtory: Joş Lamberti (WQAD)

AdobeStock_88861293-1-1024x683

GENESEO, Ill. - Senet piwo bahasy ýakyn wagtda ýokarlanyp biler.

Alýumin gaplaryny öndürýän ýurduň iň uly öndürijilerinden biri (https://www.erjinpack.com/standard-can-355ml-product/) indi piwo kärhanalaryndan köp sanly boş banka satyn almak ýa-da işini başga ýere alyp barmak talap edýär.

Geneseodaky “Great Revivalist Brew Lab” -da alýumin gündelik işiň merkezidir.

Piwo kärhanasynyň eýesi Skott Lehnert: "Adatça aýda iki-üç palet bankadan geçýärin" -diýdi.

Lehnert, palet 7000 töweregi bankadyr.Golaýda dynç alyş möwsüminde önümçilik üçin bäş sany palet ýa-da takmynan 35,000 banka satyn aldy.

Lehnert, alýumin gaplaryny uly distribýutordan almaýandygyny, tersine, lomaý satyjydan geçýändigini aýtdy.

Lehnert: "Ball Corp-dan geçmek üçin ýeterlik bankalardan geçmegimizi isleýärin" -diýdi."Evenöne birnäçe ýyl mundan ozal hem görünýär, olar muny birneme köp mukdarda satyn almaly boldular."

Bu öndüriji ýaňy-ýakynda bir kärhananyň ýa-da piwo önümçiliginiň 200,000-den 1 milliona çenli satyn alynmaly iň az bankanyň sanyny ýokarlandyrdy.“Great Revivalist Brew Lab” -da elindäki bankalaryň mukdary diňe mümkin däl.

Lehnert: ", ok, hökman ýok" -diýdi."Munuň üçin size uly göwrümli ammar gerek".

Lehnertiň lomaý satyjysy oňa diňe zerur zatlary satyn almaga mümkinçilik berýär, ýagny Ball ýaly uly korporasiýalar, az banka sargyt edýän kiçi kärhanalara göni satmagyň zerurlygy ýok.

Şeýle-de bolsa, bir tutmak bar.

Lehnert: "Işe başlanymyzda, bir banka 14 sent töleýäris" -diýdi."Indi gutardyk, meniň pikirimçe, bir aý mundan ozal alan iň soňky iberişimiz bir bankanyň bahasy 33 sentdi, şonuň üçin bu iki esse köp."

Lehnertiň pikiriçe, bu çykdajy sarp edijä geçirilýär.

"Utandyryjy" -diýdi."Biz munuň hemme ýerde bolup geçýändigini görýäris."

Piwo kärhanasy üpjünçilik üçin lomaý satyjyny ulanýandygy sebäpli, Lehnert zerur zatlary almakda hiç hili kynçylyk çekmändigini aýtdy.

Lehnert: "Bu işleýär, ýöne elbetde indi ol ýerde ýene bir ädim ätdiňiz, şonuň üçin has köp pul" -diýdi.

Lehnertiň pikiriçe, bu amal Lehnerti mundan beýläk hem pikirlenmäge mejbur etdi, köplenç zerur zatlary üpjün etmek üçin zerur zatlardan azyndan bir aý öňünden pikir edýärdi.

"Önümden çykmagymyzyň sebäbi bolmak islämok" -diýdi.

Lehnert, satyn alýan beýleki önümleriniň, şol sanda plastmassa we karton ýaly bahalaryň hem ýokarlanýandygyny aýtdy.Munuň bir böleginiň ýük awtoulag sürüjileriniň ýetmezçiligi bilen baglanyşyklydygyny aýtdy.


Iş wagty: 13-2021-nji dekabry