Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Europeewropalylar haýsy içgini ululykda saýlap bilerler?

Europeewropalylar haýsy içgini ululykda saýlap bilerler?

Içgi markalarynyň saýlan köp strategiki wariantlaryndan biri, dürli maksatly toparlara ýüzlenmek üçin ulanýan ululyklaryny diwersifikasiýa etmek boldy.Käbir ululyklar käbir ýurtlarda beýlekilerden has agdyklyk edip biler.Beýlekiler bolsa belli bir içgi önümleri üçin adaty ýa-da derrew tanalýan formatlar hökmünde döredildi.Differentöne dürli Europeanewropa ýurtlaryndaky adamlar haýsy ululykdaky bankalary has gowy görýärler?Geliň öwreneliň.

Alkogolsyz içgiler pudagynda onlarça ýyl bäri adaty 330ml standarty agdyklyk edýär.Nowöne häzirki wagtda alkogolsyz içgiler üçin hyzmat ölçegleri her ýurtda we dürli maksatly toparlarda üýtgeýär.

Beverage Can Size - Metal Packaging Europe

330ml bankalar kiçiler üçin ýer döredýär

330ml standart bankalar tutuş Europeewropada güýçli dowam etse-de, 150ml, 200ml we 250ml inçe bankalar dürli içgiler üçin möhüm ähmiýete eýe bolýar.Bu ululyklar, häzirki zaman we innowasiýa toplumy hökmünde görlüp, has kiçi maksatly topara özüne çekýär.Aslynda, 1990-njy ýyllardan başlap 250ml ululygy alkogolsyz içgileriň formaty hökmünde ýuwaş-ýuwaşdan köpelip başlady.Bu esasan energiýa içgileriniň has meşhur bolmagy bilen baglanyşykly.Red Bull 250ml bilen başlady, häzirki wagtda Europeewropada meşhur.Türkiýede, Coca-Cola we Pepsi, içgilerini has kiçi göwrümli (200ml bankalarda) konserwasiýa edýärler.Bu kiçi gaplar barha meşhur bolýandygyny subut etdi we bu tendensiýanyň diňe dowam etjege meňzeýär.

Russiýada sarp edijiler kiçi göwrümlere-de artýan söýgini görkezdiler.Şol ýerdäki alkogolsyz içgiler pudagy, Coca Cola-nyň 250ml bankany satuwa çykaranyndan soň bölekleýin ýokarlandy.

Leeňil bankalar: owadan we arassa

ThePepsiComarkalar (Mountain Dew, 7Up,…) Europeanewropanyň esasy bazarlarynda 330ml adaty bankadan 330ml ýumşak görnüşe geçmegi saýladylar.Bu ýumşak görnüşli bankalary ýanyňyz bilen alyp gitmek has aňsat we şol bir wagtyň özünde has owadan we arassalanan ýaly kabul edilýär.

Beverage Can Size - Pepsi2015-nji ýylda Italiýada satuwa çykarylan “Pepsi 330ml” görnüşli gaplar häzirki wagtda Europeewropada tapylýar.

 

Gidip barýan sarp etmek üçin ajaýyp

Europeanewropada giň ýaýran tendensiýa, has kiçi hyzmat ediş ululygy ýaly kiçi göwrümlere gönükdirilýärsarp ediji üçin peýdalar.Has arzan bahadan hödürlenip bilner we esasanam ýaş maksatly topara özüne çekiji, sarp ediş üçin iň amatly saýlawdygyny subut edýär.Formatlaryň ewolýusiýasy alkogolsyz içgiler hadysasy däl, piwo bazarynda-da bolup geçýär.Türkiýede adaty 330ml piwo bankalarynyň ýerine täze 330ml ýumşak görnüşler meşhur we ýokary baha berilýär.Dolandyryşyň görnüşini üýtgetmek bilen sarp edijilere başga bir duýgynyň ýa-da şekiliň şekillendirilip bilinjekdigini görkezýär, hatda doldurmagyň göwrümi şol bir bolsa-da.

Youngaş we saglygy goraýjy ýewropalylar kiçi bankalary halaýarlar

Kiçijik içgini hödürlemegiň ýene bir uly sebäbi, sagdyn durmuş ýörelgesine Europeanewropanyň tendensiýasydyr.Häzirki wagtda sarp edijiler saglyga has köp üns berýärler.Köp kompaniýalar (mysal üçin Coca-Cola) pes göwrümli we şonuň üçin kaloriýany peseldýän “kiçi bankalary” hödürlediler.

 

Beverage Can Size - CocaColaCoca-Cola Mini 150ml bankalar.

Sarp edijiler galyndylaryň planetada edýän täsirlerine has gowy düşünýärler.Ownuk paketler sarp edijilere suwsuzlygyna laýyk ululygy saýlamaga mümkinçilik berýär;az içgi galyndylaryny aňladýar.Üstesine, içgi öndürmek üçin ulanylýan metalbankalar 100% gaýtadan ulanylýar.Bu metal gaýta-gaýta ulanylyp bilner,hilini ýitirmezdenwe täze içginiň 60 günüň içinde bolşy ýaly ýene-de gaýdyp gelip biler!

Sidr, piwo we energiýa içgileri üçin uly bankalar

Europeewropada iň meşhur ikinji ölçeg 500ml.Bu ululyk esasanam piwo we sidr paketleri üçin meşhurdyr.Bir çüýşäniň ululygy 568ml, bu bolsa 568ml Angliýada we Irlandiýada piwo üçin meşhur bolup biler.Has uly bankalar (500ml ýa-da 568ml) markalara iň köp täsir etmäge mümkinçilik berýär we doldurmakda we paýlamakda gaty tygşytly.Angliýada 440ml hem piwo, hem-de barha sidr üçin meşhur bolup biler.

Germaniýa, Türkiýe we Russiýa ýaly käbir ýurtlarda 1 litre çenli piwo saklaýan bankalary hem tapyp bilersiňiz.Karlsbergmarkasyndan täze 1 litrlik iki bölek satuwa çykardyTuborgimpulsly alyjylary özüne çekmek üçin Germaniýada.Bu marka, sözüň doly manysynda beýleki markalardan ýokarda durmaga kömek etdi.

Beverage Can Size - Tuborg2011-nji ýylda Karlsberg Russiýada gowy netijeleri görenden soň, Germaniýada Tuborg piwo markasy üçin bir litrlik banka satuwa çykardy.

Köp energiýa içýänler

Energiýa içgileri kategoriýasy - diňe bankalarda gaplanan diýen ýaly - Europeewropada ösüşi dowam etdirýär.Bu kategoriýanyň 2018-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli aralykda ýyllyk ösüş depgininde (CAGR) 3,8% ösjekdigi çaklanylýar (çeşme:https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-energy-drink-market).Suwsuz energiýa içgilerini sarp edijiler has uly bankalary ileri tutýan ýaly görünýär, şonuň üçin köp öndürijiniň teklibine 500ml bankalar ýaly has uly formatlary goşandygyny görersiňiz.Monster Energygowy mysal bolup biler.Bazardaky esasy oýunçy,gyzyl öküz, 355ml ýumşak stili üstünlikli girizdi we 473ml we 591ml formatlary bilen hasam ulaldy.

Beverage Can Size - Monster“Monster Energy” ilkibaşda tekjelerde tapawutlanmak üçin 500ml gujak açdy.

 

Dürlülik durmuşyň ýakymly ysydyr

Europeewropada bary-ýogy 150ml-den 1 litre çenli dürli ölçegleri tapyp bolýar.Satylýan ýurduň formaty bölekleýin täsir eden hem bolsa, köplenç tendensiýalar we her bir içgi ýa-da marka üçin haýsy ululykda ýerleşjekdigini kesgitlemekde has möhüm rol oýnaýan maksatly toparlaryň dürlüligi we dürlüligi.Europeanewropaly sarp edijileriň ululyklary barada aýdylanda köp sanly mümkinçilik bar we içgi bankalarynyň göterijiligine, goralmagyna, daşky gurşawa peýdasyna we amatlylygyna baha bermäge dowam edýär.Her pursat üçin bir gapyň bardygyny aýtmak dogry!

Metal Packaging Europeewropa öndürijileri, üpjün edijileri we milli birleşikleri birleşdirip, Europeewropanyň gaty metal gaplaýyş pudagyna bitewi ses berýär.Bilelikdäki marketing, daşky gurşaw we tehniki başlangyçlar arkaly metal gaplamanyň oňyn häsiýetlerini we keşbini işjeň ýagdaýda ýerleşdirýäris we goldaýarys.


Iş wagty: 03-2021-nji dekabry