Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Iň soňky üpjünçilik zynjyry?Iň halanýan alty gaply piwo

微信图片_20220303174328

Piwo öndürmek üçin çykdajylar köpelýär.Ony satyn almak üçin bahalar ýetýär.

Şu wagta çenli piwo öndürijiler arpa, alýumin gaplar, kagyz we ýük daşamak ýaly maddalar üçin şar çykdajylaryny esasan özleşdirýärler.

Highöne ýokary çykdajylaryň köpüsiniň garaşyşyndan has uzak dowam edýändigi sebäpli, piwo öndürijiler gutulgysyz karara gelmäge mejbur bolýarlar: piwo önümleriniň bahasyny ýokarlandyrmak.

Milli piwo öndürijiler birleşiginiň baş ykdysatçysy Bart Watson: "Bir zat bermeli" -diýdi.

Pandemiýa döwründe barlar ýapylanda we sarp edijiler köp içgi içenlerinde, federal maglumatlara görä, 2019-njy ýyldan 2021-nji ýyla çenli içgiler dükanynyň satuwy 25% ýokarlandy.Piwo kärhanalary, arassalaýjy enjamlar we çakyr zawodlary öýde içmek islegini kanagatlandyrmak üçin has köp bölek önümleri çykaryp başlady.

Mesele şu: goşmaça içgi göwrümini gaplamak üçin alýumin gaplar we aýna çüýşeler ýeterlik däldi, şonuň üçin gaplamanyň bahasy ýokarlandy.Alýumin öndürijiler has uly, has gymmat sargyt goýup bilýän iň uly müşderilerine goldaw berip bilerler.

Minneapolisdäki “Hakyky piwo önümçiligi” guramasynyň ýerine ýetiriji direktory Tom Wisenand: "Kärhanalarda köp işimiziň bankada bolmagy biziň işimize agyr degdi we bu üpjünçilik zynjyrynda bu meseleleriň köpüsine sebäp boldy" -diýdi."Bu meseläni çözmek üçin ýakynda bahalar ýokarlandy, ýöne ýokarlanmalar görýän çykdajylarymyzy ödemek üçin ýeterlik däl."

Soňky iki ýylda global üpjünçilik zynjyrynyň giçki pandemiýa satyn alma gahar-gazabyndan dynmak üçin göreşýän wagtynda piwo öndürmegiň we satmagyň möhüm elementleriniň köpüsiniň bahalary ýokarlandy.Köp piwo öndürijiler ýük daşamak we zähmet çykdajylaryny, üpjünçilik we ingredientleri almak üçin köp wagtyň artýandygyny aýdýarlar.

Hatda dünýäniň iň uly piwo öndürijileri has ýokary çykdajylaryny sarp edijilere geçirýärler.AB InBev (Budweiser), Molson Coors we Constellation Brands (Corona) maýadarlara bahalary ýokarlandyrýandyklaryny we mundan beýläk hem dowam etjekdiklerini aýtdylar.

Heineken şu aýda maýa goýujylara bahanyň ýokarlanmagynyň, sarp edijileriň piwo az satyn alyp biljekdigi üçin ýeterlik ýokarydygyny aýtdy.

"Heineken" -iň ýerine ýetiriji direktory Dolf Wan Den Brink: "Bu gaty ynamly bahalaryň ýokarlanmagyny dowam etdirenimizde, bir gezek ulanylýan girdejiniň umumy sarp ediş çykdajylaryny we piwo çykdajylaryny azaldar ýaly bir gezeklik girdeji bolarmy?"

Çikagoda ýerleşýän IRI bazary gözleg firmasynyň içgi hünärmeni we wise-prezident Skott Scanlon piwo, çakyr we içgileriň bahasynyň ýaňy başlandygyny aýtdy.

"Biz köp öndürijiniň bahany (ýokarlandyrmagy) alýandygyny göreris" -diýdi Scanlon."Bu diňe ýokarlanar, belki-de has ýokary bolar".

Onuň sözlerine görä, şu wagta çenli sarp edijiler bu meseläni çözüpdirler.Azyk önümleriniň has az iýmitlenmegi bilen öwezini doluşy ýaly, likýor dükanlarynda has uly tabulýasiýa syýahat we güýmenje çykdajylarynyň ýoklugy sebäpli özüne çekilýär.

Şol çykdajylaryň käbiri yzyna gaýdyp gelip, beýleki hasaplaşyklar ulalansoň, Scanlon alkogol söwdasynyň durnukly bolmagyna garaşýar.

"Bu elýeterli indulgensiýa" -diýdi."Bu, adamlar ýüz öwürmek islemeýän önüm."

 

Alýumin ýetmezçiligi we geçen ýyl gurakçylyga sezewar bolan arpa hasyly - ABŞ bir asyrdan gowrak wagtyň içinde iň pes arpa hasylyny ýazga alanda, piwo öndürijilere iň uly üpjünçilik zynjyryny gysdy.Alcoholöne alkogol kategoriýalarynyň hemmesi çykdajylara sezewar bolýar.

Minnesotanyň iň uly arassalaýjy enjamynyň ýerine ýetiriji müdiri Phillips Angliýa: "Aýna üpjünçiliginden göwnüçökgün däl içgiler bilen gürleşersiňiz öýdemok" -diýdi."Hemme zat anyklananda, tötänleýin ösýän bir zat bar, bu bolsa ösmegimizden saklaýar".

“Wagtynda” önümçilige giňden ýaýran ynam, pandemiýanyň 2020-nji ýylda ýapylmagy we işden çykarylmagyndan soň sarp edijileriň çykdajylarynyň köpelmegi sebäpli sarp edijileriň isleginiň agyrlygy sebäpli pese gaçdy. Bu wagtlaýyn ulgam çykdajylary azaltmak üçin döredildi. ingredientler we gaplaýyş enjamlary diňe zerur bolanda eltilip, hemmeler üçin.

Angliýa: "COVID diňe adamlaryň guran modellerini ýok etdi" -diýdi."Öndürijiler, hemme zatdan köp zakaz etmelidigimi aýdýarlar, sebäbi gytçylykdan gorkýaryn we birden üpjün edijiler ýeterlik üpjün edip bilmeýärler."

Geçen güýzde, piwo öndürijiler birleşigi Federal söwda komissiýasyna alýumin ýetmezçiliginiň bolup biljekdigi barada ýazdy, täze önümçilik kuwwaty ahyrsoňy 2024-nji ýyla çenli dowam eder.

"Hünär öndürijiler, şuňa meňzeş ýetmezçiliklere we alýumin gaplarda bahalaryň ýokarlanmagyna sezewar bolmaýan has uly piwo öndürijiler bilen bäsleşmegi kynlaşdyrar we dowam etdirer" -diýip, birleşigiň prezidenti Bob Pease ýazdy.Söwda satyjylar we restoranlar tekjeleri we kranlary beýleki önümler bilen doldurýarka, “Önüm elýeterli däl ýerinde, üpjünçilik gaýtadan elýeterli bolandan soň täsir uzak dowam edip biler”.

Hünär öndürijileriň köpüsi, esasanam çykdajylaryň durnuklylygyny üpjün edýän uzak möhletli şertnamalary bolmadyklar, bahalary ýokarlandyrmakda uly piwo öndürijileriniň öňdebaryjy bolmagyna garaşylýar - eger öňem ýok bolsa.

Munuň alternatiwasy, köp sanly senetçiniň jogap berjek girdejisini azaltmak bolar: Haýsy girdeji aralygy?

Dulutdaky “Hoops Brewing” -iň eýesi Deýw Hoops: “Gürrüň etmek üçin hakykatdanam girdeji ýok” -diýdi."Meniň pikirimçe, bu ýerde durmak, derejäni saklamak, million zatlara garşy göreşmek we piwo bilen baglanyşykly".

 

Has ýokary bahalary kabul etmek

 

Scanlon, inflýasiýanyň psihologiýasy bahalaryň ýokarlanmagynyň agyrysyny ýeňletmäge kömek edip biler diýdi.Restoranlarda pintleriň has ýokary bahasy we beýleki azyk önümleriniň bahasynyň has çalt ýokarlanmagy, alty gaply ýa-da bir çüýşe arak üçin goşmaça dollary ýa-da iki dollary geň galdyrmagy mümkin.

"Sarp edijiler:" Göwnüme ýaraýan önümiň bahasy beýle ýokarlanmaz "diýip pikir edip bilerler" -diýdi.

 

Piwoçylar birleşigi arpa, alýuminiý bankalarda we ýüklerde ýokary çykdajylaryň ýene bir ýylyna taýýarlanýar.

Şol bir wagtyň özünde Whisenand, hakykatdanam Brewing, soňky bahalaryň ýokarlanmagyna sebäp bolan beýleki çykdajylara gözegçilik etmek üçin gaty köp ýeriň bardygyny aýtdy.

"Hil taýdan iş beriji bolmak we ýokary hilli piwo içmek üçin bäsdeşlik etmek üçin çykdajylarymyzy köpeltmeli" -diýdi, şol bir wagtyň özünde-de: "Piwo kärhanalary piwo belli bir derejede elýeterli - iň arzan bahadan biri bolmalydygyna gaty ynanýarlar. dünýädäki kaşaň zatlar. ”

 

 

 


Iş wagty: Mart-03-2022