Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Gazlandyrylan we piwo kompaniýalary plastik alty gaply halkalary gazýarlar

00xp-plasticrings1-superJumbo

Plastmassa galyndylaryny azaltmak maksady bilen gaplamak has aňsat gaýtadan işlenip bilinýän ýa-da plastmassany düýbünden ýok edip boljak dürli görnüşleri alýar.
Alty gaply piwo we soda bilen hemme ýerde bar bolan plastik halkalar has köp kompaniýanyň ýaşyl gaplamaga geçmegi bilen kem-kemden geçmişe öwrülýär.

Üýtgeşmeler dürli görnüşde bolýar - kartondan başlap, arpa sypalyndan ýasalan alty gaply halkalara çenli.Geçişler durnuklylyga tarap ädim bolup bilse-de, käbir hünärmenler dürli gaplama materiallaryna geçmegiň nädogry çözgüt bolup biljekdigini ýa-da ýeterlik däldigini, has köp plastmassanyň gaýtadan işlenmelidigini we gaýtadan işlenmelidigini aýdýarlar.

“Coors Light” şu aýda Demirgazyk Amerikanyň markalarynyň gaplamasynda plastmassa alty gaply halkalary ulanmagy bes etjekdigini, 2025-nji ýylyň ahyryna çenli karton örtük göterijiler bilen çalşyljakdygyny we her ýyl 1,7 million funt sterling galyndylaryny ýok etjekdigini aýtdy.

Kompaniýanyň 85 million dollarlyk maýa goýum bilen goldanjakdygyny öňe süren bu başlangyç, daşky gurşawa zyýanyň nyşanyna öwrülen alty halkaly plastmassa aýlawlary çalyşmak üçin esasy marka tarapyndan iň soňky.
1980-nji ýyllardan bäri daşky gurşawy goraýjylar taşlanan plastmassanyň poligonlarda, lagymlarda we derýalarda gurulýandygyny we ummanlara akýandygyny duýdurýarlar.2017-nji ýylda geçirilen bir gözlegde, plastmassanyň ähli esasy okean howuzlaryny hapalandygyny we diňe 2010-njy ýylda dört milliondan 12 million metre çenli plastik galyndylaryň deňiz gurşawyna girendigi anyklandy.

Plastiki halkalar deňiz haýwanlaryny gurşap alýar, kämahal ulalansoň olara ýapyşýar we köplenç haýwanlar tarapyndan iýmitlenýär.Plastmassa halkalary kesmek, jandarlaryň duzaga düşmeginiň öňüni almagyň iň meşhur usulyna öwrülen hem bolsa, gaýtadan işlemäge synanyşýan kompaniýalar üçinem kynçylyk döredýär diýip, Plastmassa senagaty birleşiginiň durnuklylyk boýunça wise-prezidenti Patrik Krieger aýtdy.
"Çaga wagtyňyz, alty gaply ýüzügi taşlamazdan ozal size öwretdiler, kiçijik böleklere bölmeli bolarsyňyz, şonuň üçin ördek ýa-da pyşbagany tutmaz ýaly gorkunç bir zat ýüze çyksa". Krieger aýtdy.

"Actuallyöne muny hakykatdanam kynlaşdyrýar, çözmek gaty kyn" -diýdi.

Jenap Krieger kompaniýalaryň arzan we ýeňil bolany üçin birnäçe ýyl bäri plastmassa halkaly gaplamagy makul bilýändigini aýtdy.

"Bu alýumin gaplaryň hemmesini birkemsiz, tertipli we tertipli saklady" -diýdi."Indi bir pudak hökmünde has gowy edip biljekdigimize we müşderileriň dürli önümleri ulanmak isleýändigine indi düşündik."
Bu material aktiwistler tarapyndan ýabany tebigata ýetirip biljek zyýany we hapalanmak aladalary üçin garşy çykdy.1994-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümeti alty gaply plastmassa halkalaryň zaýalanmagyny talap etdi.Emma plastmassa daşky gurşaw meselesi hökmünde ösmegini dowam etdirdi.2017-nji ýyldaky gözleglere görä, 1950-nji ýyldan bäri sekiz milliard metrik tonnadan gowrak plastmassa öndürilip, 79 göterimi poligonlarda ýygnandy.

“Coors Light” öz habarnamasynda 100 göterim durnukly, ýagny plastmassa, doly gaýtadan işlenip bilinýän we gaýtadan ulanyljak materialdan peýdalanjakdygyny aýtdy.

"Earther biziň kömegimize mätäç" -diýdi.“Bir gezeklik plastmassa daşky gurşawy hapalaýar.Suw serişdeleri çäklidir we global temperatura öňküsinden has çalt ýokarlanýar.Biz köp zady biynjalyk edýäris, ýöne bu olardan däl ".

Beýleki markalar hem üýtgeşmeler girizýärler.Geçen ýyl “Corona” artykmaç arpa sypalyndan we gaýtadan işlenen agaç süýümlerinden gaplamalary hödürledi.Iki piwo markasyna gözegçilik edýän AB InBev-iň habaryna görä, ýanwar aýynda Grupo Modelo gaty gaýtadan işlenýän plastmassa gaplamalary süýümli materiallar bilen çalyşmak üçin 4 million dollar maýa goýumyny yglan etdi.

Coca-Cola, gapagy we belligi hasaba almazdan, bütinleý diýen ýaly ösümlik esasly plastmassadan öndürilen 900 prototip çüýşesini öndürdi we PepsiCo ýylyň ahyryna çenli Europeanewropanyň dokuz bazarynda 100 göterim gaýtadan işlenen plastmassa Pepsi çüýşelerini ýasamagy maksat edinýär.

Saýlaw bazarlaryndan başlap, kompaniýalar “ulaldylyp bilinjek çözgütleri kesgitlemek üçin ýerli çemeleşip bilerler” diýip, AB InBev-iň baş durnuklylyk bölüminiň başlygy Ezgi Barcenas aýtdy.

Emma Santa-Barbara Kaliforniýa uniwersitetiniň senagat ekologiýasy professory Roland Geýeriň pikiriçe, “käbir sagdyn şübheler” bar.
Professor Geýer: "Meniň pikirimçe, diňe abraýyny dolandyrýan we bir zadyň edilmegini görmek isleýän kompaniýalar bilen hakykatdanam manyly bir zat edýän kompaniýalaryň arasynda uly tapawut bar"."Kämahal bu ikisini biri-birinden aýyrmak hakykatdanam kyn".

Daşky gurşawy goramak gaznasynyň dolandyryjy müdiri Elizelizaweta Sturcken, “Coors Light” -yň we plastmassanyň aşa köp ulanylmagy bilen baglanyşykly beýlekileriň “dogry ugurda uly ädim” bolandygyny, ýöne beýleki ekologiýa meselelerini çözmek üçin kompaniýalaryň iş modellerini üýtgetmelidigini aýtdy. zyňyndylary.

"Howa krizisini çözmek meselesine gezek gelende kyn hakykat, şuňa meňzeş üýtgeşmeleriň ýeterlik däldigi" -diýdi hanym Sturcken."Makrony çözmezden mikro çözmek indi kabul ederliksiz."

Tebigaty goramak üçin umman syýasaty we plastmassa ýolbaşçysy Aleksis Jekson has durnukly geljegi döretmek üçin “hyjuwly we hemmetaraplaýyn syýasatyň” zerurdygyny aýtdy.

"Meýletin we aralyk borçnamalar, häzirki döwrüň iň uly ekologiýa kynçylyklarynyň biri bolup biläýjek iňňäni herekete getirmek üçin ýeterlik däl" -diýdi.

Plastmassa barada aýdylanda, käbir hünärmenler başga bir gaplama materialyna geçmegiň poligonlaryň aşmagynyň öňüni almajakdygyny aýdýarlar.
Amerikanyň plastmassa bölüminiň wise-prezidenti Joşua Baka: "Eger bir plastik halkadan kagyz ýüzügine ýa-da başga bir zada geçen bolsaňyz, bu daşky gurşawyň soňuna çykmak ýa-da ýakylmak üçin gowy mümkinçilik bolar" -diýdi. Himiýa Geňeşi aýtdy.

Kompaniýalaryň işewürlik modellerini üýtgetmäge mejbur edilýändigini aýtdy.Käbirleri gaplamakda ulanylýan gaýtadan işlenen mazmunyň mukdaryny köpeldýärler.

“Coca-Cola”, geçen ýyl neşir edilen “Business & Daşky gurşaw, sosial we dolandyryş hasabaty” -na görä 2025-nji ýyla çenli gaplamalaryny bütin dünýäde gaýtadan işlemegi meýilleşdirýär.Şeýle hem, “PepsiCo” 2025-nji ýyla çenli gaýtadan ulanylýan, kompost ýa-da biodegrirlenip bilinýän gaplamalary dizaýn etmegi meýilleşdirýär.

Käbir senetçilik kärhanalary - Tehasdaky “Deep Ellum” önümçilik kompaniýasy we Nýu-Yorkorkdaky “Greenpoint Beer & Ale Co.” ýaly çydamly plastmassa tutawaçlary ulanýarlar, halkalardan has plastmassadan ýasalan hem bolsa gaýtadan işlemek aňsat bolup biler.

Jenap Baka, plastmassany zyňmak däl-de, gaýtadan dikeltmek aňsat bolsa, peýdaly bolup biljekdigini aýtdy.

Jenap Kriegeriň pikiriçe, gaplamanyň has durnukly görnüşlerine geçmek üçin ýygnamak we tertiplemek has aňsat bolmaly, gaýtadan işleýän desgalar täzelenmeli we az täze plastmassa öndürilmeli.

Plastmassa garşy çykýan toparlaryň tankytlary barada aýdylanda bolsa, ol: "Artykmaç sarp etmek meselesinden çykalga tapyp bilmeris" -diýdi.


Iş wagty: Apr-08-2022