Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Alýumin piwo bankalaryny satyn almak bahasy ýerli piwo öndürijiler üçin ýokarlanar

SALT KÖL ŞAHYRY (KUTV) - Alýumin piwo bankalarynyň bahasy tutuş ýurt boýunça bahalaryň ýokarlanmagy bilen ýokarlanyp başlar.

Goşmaça 3 sent köp zat ýaly bolup bilmez, ýöne ýylda 1,5 million banka piwo satyn alanyňyzda, üstüni ýetirýär.

Duz-Leýkdäki “Shades Brewing” guramasynyň baş sekretary Trent Fargher: “Bu barada edip biljek hiç zadymyz ýok, nägilelik bildirip, iňňildäp bileris.

Geçen ýyl Fargher bir banka 9 sent töleýärdi.

“Shades” -iň ýazgylary bolan şol bir bankalary satyn almaklary üçin, satan her bir tagamy üçin 1 million birlik sargyt etmeli bolarlar.

"Çüýşe, bankalar üçin käseler ýasamak üçin tekiz alýuminiý hakykatdanam halkalar, bahalaryny ýokarlandyrýarlar" -diýdi Fargher.

Kölegeler öz belliklerini bankalara goýup biler, käbiri gysylan we käbiri stikerler, bu bolsa birneme arzan.

Nowöne indi “Shades” çykdajylary tygşytlamagyň başga ýollaryny göz öňünde tutýar, sebäbi girdejisiniň köp bölegi bolan dükanda piwo satyp biljek bahasy kesgitlenýär we olar bu täze çykdajylary iýýärler.

Fargher: "Siz ony jübimizden çykarýarsyňyz, işgärler bu sebäpli ejir çekýärler, kompaniýa bu sebäpli ejir çekýär we öýümizi az alýandygymyzy bilýärsiňiz" -diýdi.

Justöne diňe bir piwo öndürijiler däl, alýumin bilen iş salyşýan islendik kärhana, esasanam az mukdarda alýumin gaplar çümmük ýaly duýulýar.

Farger: "Coca Cola, ýa-da Monster Energy, ýa-da Budweiser ýa-da Miller Coors, piwo pudagynda kimdir biri däl bolsa, ýarym garaňky ýaly tekjä bir zat goýjak bolup garaňkylykda galýarlar" -diýdi.

Fargher täze bahanyň 1-nji aprelden güýje girjekdigini aýtdy.

 


Iş wagty: 17-2022-nji mart