Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Dowam edýän alýumin önümçiligi artdyrmak üçin gaplaýyş öndürijisine ýetmezçilik edip biler

a161c8aa134244016d9bf4fa58c46a41

Çümmek gysgaça:

  • Pandemiýa bilen işleýän alýuminiý içgi öndürijilerini çäklendirip biler.Ball korporasiýasy “2023-nji ýyla çenli üpjünçiligiň çäginden çykmagy talap etmegi” çaklaýar.Prezident Daniel Fişer aýtdyiň soňky girdeji çagyryşynda.
  • "Ball" -yň baş direktory Jon Haýs, bankalary ulanmagy göz öňünde tutýan içgi kompaniýalaryna duýduryş hökmünde "Häzirki wagtda mümkinçiliklerimiz çäklendirilen" -diýdi.“Bu, maýa goýumlarymyzy çaltlaşdyrmagymyzyň bir sebäbi, şol zatlary hakykatdanam iteklemek üçin käbir mümkinçilikleri boşatmak.Sebäbi häzirki wagtda hakykat, içeri girmek isleýän adamlary üpjün etmek üçin bankalarymyz ýok ".
  • “Molson Coors” üçin gözleg işleriniň giňelmegi sebäpli ýetmezçilik hasam agyrlaşdy.1-nji çärýegiň ahyryna çenli “adaty material elýeterliliginiň” täzeden başlamagyna garaşýar,Baş direktory Gawin Hatterslipenşenbe güni gazanylan jaň wagtynda aýtdy.Theöne içgi kompaniýasyDemirgazyk Amerikanyň göwrümi ýyl bilen deňeşdirilende 6,9% peseldi, alýumin bilen baglanyşdyrylan çäklendirmeler we deslapky çäklendirmeler bolup biler.

Düşünişmek:

Alýumin ýetmezçiligi azyk we içgi senagatyny kynlaşdyrmagyny dowam etdirýär, sebäbi içgi islegleri restoranlarda öý sarp edilişine we azyk önümlerine has köp üns berýär.Öndürijiler önümçiligi täzeden gurup bilerlermi we içgi öndürijileri dowamly islegi kanagatlandyrmak üçin çeşmäni giňeldýärler.

“Molson Coors” öz sanawyny düzmek üçin goşmaça çeşmelere daýanýardy.

Molson Coors CFO Treýsi Joubert jaňda: "Koronawirus pandemiýasy ýüze çykandan soň, esasy markalarymyzy goldamak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden goşmaça alýumin gaplary gözläp başladyk" -diýdi.

Hattersliniň pikiriçe, bu gözleg dört yklymda ýüze çykypdyr we üpjün edijiler bilen ýakyn iş gatnaşyklaryny talap edipdir.Molson Coors bolsa ýylda 750 million töweregi “ýumşak banka” üçin önümçilik liniýasyny tamamlandygyny aýtdy.

Goşmaça gözleg we täze önümçilik desgalarynyň ýuwaş-ýuwaşdan açylmagy entek ýeterlik subut edilmedi, ýöne gowulaşmagyň alamatlary bar.“Molson Coors” -yň üpjün edijilerinden aýna çüýşeleri, kagyz kartonlary we tölegli bankalary gözlemek has gowulaşdy, ýolbaşçylar Hattersliniň “Coors Light inwentariniň geçen ýylkydan has ýokarydygyny” bellediler.

CEOerine ýetiriji müdir Jon Haýsyň aýtmagyna görä, Ball, şu ýyl giňeldilen bölek satuw bazaryna garaşyp, taýýar önümi däl-de, alýumin käse öndürmäge bagyşlanan zawod döretdi.

Ballyň Demirgazyk Amerika sektory üçin, 2020-nji ýylyň we 2020-nji ýylyň dördünji çärýeginiň mukdary degişlilikde 11% we 6% ýokarlandy.ABŞ-da birnäçe täze önümçilik desgasy işleýär we kompaniýa 2021-nji ýylyň ikinji ýarymynda Pensilwaniýa ştatynyň Pittston zawodynda önümçiligi artdyrmaga taýyn.

 


Iş wagty: Fewral-18-2022