Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

COVID ýerli piwo kärhanalary üçin piwo gaplamasyny nädip ýokarlandyrdy

ratio3x2_1200ratio3x2_1200

“Galweston Island Brewing Co.” kärhanasynyň daşynda duralga, piwo bilen doldurylmagyna garaşýan bankalara gaplanan iki sany uly guty tirkegidir.Bu ýasalan ammaryň görkezişi ýaly, bankalara öz wagtynda sargytlar COVID-19-nyň başga bir pidasy boldy.

Bir ýyl mundan ozal alýumin öndürýän önümlerdäki näbellilik, Hýustonyň “Saint Arnold Brewing”, “Art Car”, “Lawnmower” we beýleki köp satyjylar üçin ýeterlik bankalaryň bardygyny üpjün etmek üçin IPA dürli paketiniň önümçiligini togtatdy.Piwo kärhanasy hatda indi bes edilen markalar üçin çap edilmedik bankalary ammardan çykardy we önümçilik üçin täze ýazgylary şarpyk çaldy.

Tuesdayakynda sişenbe güni irden “ekaewrika Heights Brew Co.” -da gaplaýyş topary, iş belligi maşynynda könelen guşagy çalşyp, bir waka üçin 16 unsiýaly piwo önümçiligini tamamlap biler.

Alýuminiý bahalarynyň ýetmezçiligi we köpelmegi, üpjünçilik zynjyryndaky pandemiýa sebäp bolan kinkler we esasy önüm öndürijiniň iň pes sargyt talaplary gönüden-göni sargyt ediş işini çylşyrymlaşdyryp biler.Öndürijileriň işlerde giňelmegi bar, ýöne islegiň bir ýa-da iki ýyl dowam etmegine garaşylýar.Sargytlary ýerleşdirmegiň öňdebaryjy wagty iki hepdeden iki ýa-da üç aýa çenli köpeldi we eltip bermek elmydama kepillendirilmeýär.

"Eureka Heights" gaplaýyş menejeri Erik Allen: "Kämahal ýarym palet almaly bolýaryn" -diýdi.Piwo geçelgesinde tekjäniň ýerini almak üçin bäsleşigi göz öňünde tutup, supermarketde bellenilen möhleti ýitirmek mümkin däl.

Alýumin gaplara bolan isleg 2019-njy ýyla çenli artýardy. Hünär piwo sarp edijileri bankalary gujaklamaga geldiler, piwo öndürijiler bolsa doldurmak üçin arzan we daşamak aňsatdy.Şeýle hem, çüýşelerden ýa-da bir gezeklik plastmassadan has netijeli gaýtadan ulanylyp bilner.

COöne COVID öldüriji hüjüme başlansoň, üpjünçilik hakykatdanam gysyldy.Saglygy goraýyş işgärleriniň barlary we çadyrlary ýapmagy buýurmagy bilen, satuw söwdasy azaldy we sarp edijiler dükanlarda has köp konserwirlenen piwo satyn aldylar.Satuwdan alýan girdejisi köp ownuk piwo öndürijiler üçin çyrany ýakdy.2019-njy ýylda “ekaewrika Heights” tarapyndan satylan piwo önümleriniň 52 göterimi konserwirlendi, galanlary bolsa satuw üçin satylýar.Bir ýyldan soň bankalaryň paýy 72 göterime çenli ýokarlandy.

UZAK OOL: Hýustonyň ilkinji gara kärhanasy şu ýyl açylýar.

Beýleki piwo öndürijilerde, şeýle hem soda, çaý, kombucha we beýleki içgiler öndürijilerde-de şeýle boldy.Bir gije, bankalary ygtybarly üpjün etmek öňküsinden has kynlaşdy.

"Bu, stresli bir zat däl-de, gaty stresli bir zada öwrüldi" -diýip, Allen bu pudakdaky umumy pikiri gaýtalady.

"Galeston Island Brewing" -iň eýesi we esaslandyryjysy Mark Dell'Osso: "Bankalar bar, ýöne muny gazanmak üçin has köp işlemeli we has köp pul tölemeli" -diýdi.

Satyn alyşlar şeýle bir kynlaşdy welin, Dell'Osso ammar ýerini arassalamaly we 18 tigirli ululykdaky guty tirkegini kärendesine almaly boldy, şonuň üçin satyn almak mümkinçiligi dörän mahaly ätiýaçlyk edip bilerdi.Soň bolsa başga birini kärendesine aldy.Ol bu çykdajylary ýa-da bankalarda bahanyň ýokarlanmagyny meýilleşdirmedi.

"Bu gaty kyn" -diýip, bidüzgünçilikleriň 2023-nji ýylyň ahyryna çenli dowam edip biljekdigini eşidýär.

Dell'Osso, şereketiň iň az sargytlary yglan edenden soň, uzak wagtlap üpjün ediji Ball Corp. bilen aragatnaşygyny kesmeli boldy.Köp mukdarda satyn alýan we kiçi piwo kärhanalaryna satýan üçünji tarap paýlaýjylary goşmak bilen täze wariantlary gözleýär.

Dell'Ossonyň pikiriçe, goşmaça çykdajylar önümçilik çykdajylaryny takmynan 30 göterim ýokarlandyrdy.Beýleki piwo öndürijiler hem şuňa meňzeş ýokarlanmany habar berýärler.

Allyerli ýerlerde ýüze çykan bu näsazlyklar, ýanwar aýynda sarp edijilere degen gaplanan suduň bahasynyň umumy bahasynyň 4 göterim ýokarlanmagyna sebäp boldy.

1-nji martda Ball resmi taýdan iň az sargytlaryň göwrümini bir ýük awtoulagyndan bäş ýük awtoulagyna - takmynan bir million banka çenli köpeltdi.Üýtgeşme noýabr aýynda yglan edilipdi, ýöne durmuşa geçirmek yza süýşürildi.
Metbugat sekretary Skott Makkarti 2020-nji ýylda başlanan we goýbermedik alýumin gaplara “görlüp-eşidilmedik islege” salgylandy.Ball, ABŞ-da bäş sany täze alýumin içgi gaplaýyş zawodyna 1 milliard dollardan gowrak maýa goýýar, ýöne olaryň doly internete girmegi üçin wagt gerek bolar.

"Mundan başga-da, Makkarti e-poçta hatynda" global pandemiýa döwründe başlanan üpjünçilik zynjyrynyň basyşy kyn bolmagynda galýar we köp pudaklara täsir edýän Demirgazyk Amerikadaky umumy inflýasiýa biziň işimize täsir etmegini dowam etdirýär we materiallaryň hemmesiniň diýen ýaly çykdajylaryny ýokarlandyrýar. önümlerimizi öndürmek üçin satyn alýarys "-diýdi.

Has uly minimal önümler, adatça kiçi we saklamak üçin çäkli senetçilik kärhanalary üçin aýratyn kynçylyk döredýär.Ekaewrika Heights-de eýýäm çäreler üçin bölünip berlen giňişlik, iň köp satýanlar Mini Boss we Buckle Bunny üçin bankalar bilen dolduryldy.Bu çap edilen gaplar dört ýa-da alty gapdan doldurylmaga, möhürlenmäge we el bilen gaplanmaga taýyn.

Şeýle hem piwo kärhanalarynda az mukdarda demlenýän birnäçe ýörite piwo öndürilýär.Bular sarp edijileri begendirýär we bilelikde jemleýär.Emma onlarça müň banka gerek däl.

Üpjünçilik meselelerini çözmek üçin “ekaewrika Heights” köp satylýan deslapky bankalary iň köp satýanlara we ýokarsyndaky kiçijik piwo nyşany bolan açyk ak banka - dürli markalarda ulanyp boljak umumy konteýner.Bu bankalar kagyz belligini bankanyň üstüne ýelmeýän maşynyň üsti bilen işleýär.

Bellik, diňe piwo kärhanasynda satylýan karnawal temaly seriýanyň bir bölegi bolan “Söýgi Funnel” ýaly iň kiçi ylgawlary ýeňilleşdirmek üçin satyn alyndy.Emma 2019-njy ýylyň ahyrynda onlaýn işe başlansoň, bellikler dükanlarda satylýanlar we beýleki piwo önümleri üçin basyldy.

Geçen hepde bolşy ýaly, enjam eýýäm 310,000 bellik goýupdy.

Tehnikler henizem piwo içýärler, pandemiýa ýa-da ýok.“Texas Craft Brewers Guild” -iň ýerine ýetiriji müdiri Çarlz Wallhonratyň aýtmagyna görä, ýapylanda 12 töweregi senetçilik kärhanasy tutuş ýurt boýunça ýapyldy.COVID sebäpli näçesiniň ýapylandygy entek belli däl, ýöne umumy sany adatdakysyndan birneme köp.Onuň sözlerine görä, ýapylmalar täze açyşlar bilen baglanyşyklydy.

Productionerli önümçilik belgileri senet piwo bilen gyzyklanmany dowam etdirýär.2020-nji ýylda suwa düşenden soň, ekaewrika Heights geçen ýyl 8600 barrel öndürdi diýip, esaslandyryjy we amallar bölüminiň başlygy Rob Eichenlaub aýtdy.Bu, Hýuston piwo kärhanasy üçin 2019-njy ýylda 7,7 müň barrele çenli ýokarlan rekorddyr. Dell'Osso, girdeji bolmasa-da, pandemiýanyň hemme ýerinde Galweston adasynyň önümçiliginde önümçiligiň köpelendigini aýtdy.Şeýle hem, bu ýyl önümçilik rekordyndan ýokary bolmagyna garaşýar.

Dell'Osso dördünji çärýege çenli elinde bankalaryň bardygyny aýtdy, ýöne bu ýakyn wagtda sargyt odisseýine täzeden başlamalydygyny aňladýar.

Majorhli uly bökdençliklerde bolşy ýaly, bu alýumin kandidemasy täze kärhanalary işewürligiň üýtgeýän zerurlyklaryny kanagatlandyrdy.Öýjükli konserw we beýleki hyzmatlary berýän Ostinde ýerleşýän Amerikan konserwasy bankalary şu ýazdan başlap başlajakdygyny mälim etdi.

"2020-nji ýylda senet öndürijileriň zerurlyklarynyň henizem kän bir goldanylmajakdygyny gördük" -diýdi."Ösýän müşderilerimize hyzmat etmegi dowam etdirmek üçin öz üpjünçiligimizi döretmelidigimiz belli boldy."

Şeýle hem Ostinde içgi öndürijilerine isleg boýunça çap edilmegi üpjün etmek üçin awgust aýynda Canworks atly bir kompaniýa işe başlady, olaryň üçden iki bölegi senetçiler.

"Müşderilere bu hyzmat gerek" diýip, Hýustondaky täjirçilik emläk söwdasyndan dogany Raýana goşulmak üçin esaslandyryjy Marşal Tompson aýtdy.

Kompaniýa bankalary köp zakaz edýär we gündogar Ostindäki ammarynda saklaýar.Sahypadaky gymmat sanly çaphana enjamy, ýokary tizlikli öwrüm bilen, bankalarda partiýalarda ýokary hilli, syýa reňkli çap etmegi başarýar.Tompson, bir piwo kärhanasy ozalky sargyt üçin çap edilen piwo “tekjelerden uçup başlandan” soň has köp banka mätäçdigini düşündirdi.

"Canworks" buýrugy çaltlyk bilen bir hepde içinde doldurar diýlip garaşylýar.

Ekaewrika Heights şäherinden Eichenlaub, piwo kärhanasynda Canworks-iň käbir önümlerini görkezdi we muňa haýran galandygyny aýtdy.

Tompsonlar göwnejaý depginde ösmegi we başarýanlaryndan has köp müşderini almazlygy maksat edinýärler.Marşal Tompsonyň häzirki wagtda 70 töweregi müşderisiniň bardygyny we ösüşiň garaşylýandan has ýokarydygyny aýtdy.Kompaniýanyň maý aýynda her aýda 2,5 million banka çap etmek mümkinçiliginiň iň ýokary derejesine ýetjekdigini, dynç günleri iki çalşyk, dynç günleri bolsa iki ýa-da üç gezek işlejekdigini aýtdy.Täze printerleri satyn alýar we güýzde ABŞ-nyň ikinji ýerini, 2023-nji ýylyň başynda üçünji ýerini açar.

“Canworks” iri milli üpjün edijiniň sargytlary sebäpli Tompson, piwo öndürijiler bilen üpjünçilik meselesini çözüp biljekdigini aýtdy.

"Biz hiç haçan bellenilen möhleti sypdyrmadyk" -diýdi, ýöne telefony alyp, sargyt bermek ýaly aňsat däl.


Iş wagty: Apr-08-2022