Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Alýumin gaplar nädip ýasalýar

8ad4b31c8701a18bbdecb8af20ca7a0e2938fe33

Alýumin ilkinji gezek 1782-nji ýylda element hökmünde kesgitlenildi we bu metal Fransiýada uly abraý gazandy, 1850-nji ýyllarda şaý-sepler we gap-gaçlar üçin altyn-kümüşden has moda bolupdy.Napoleon III ýeňil metalyň mümkin bolan harby ulanylyşy bilen haýran galdy we alýumin çykarmak boýunça irki synaglary maliýeleşdirdi.Metal tebigatda köp tapylsa-da, netijeli çykarmak prosesi köp ýyllap dowam edip bilmedi.Alýumin gaty ýokary bahada galdy we şonuň üçin XIX asyryň dowamynda täjirçilik taýdan az ulanyldy.XIX asyryň ahyrynda tehnologiki üstünlikler alýuminiň arzan eremegine mümkinçilik berdi we metalyň bahasy düýpgöter arzanlady.Bu, metalyň senagat ulanylyşyny ösdürmäge ýol açdy.

Alýumin Ikinji jahan urşundan soň içgi bankalarynda ulanylmaýar.Uruş döwründe ABŞ hökümeti polat gaplarda köp mukdarda piwo daşary ýurtdaky harby gullukçylaryna iberdi.Uruşdan soň piwo önümleriniň köpüsi ýene-de çüýşelerde satyldy, ýöne gaýdyp gelen esgerler bankalary halaýardylar.Öndürijiler çüýşeleri öndürmek üçin arzan bolsa-da, polat gaplarda piwo satmagy dowam etdirdiler.“Adolph Coors” kompaniýasy 1958-nji ýylda ilkinji alýuminiý piwo öndürdi. Iki bölek adaty 12 (340 g) ýerine 7 unsiýa (198 g) saklap bilýär we önümçilik prosesinde kynçylyklar ýüze çykýar.Şeýle-de bolsa, alýumin beýleki metal we alýuminiý kompaniýalary bilen bilelikde Coors-y has gowy bankalary ösdürmek üçin ýeterlik derejede meşhur bolup biler.

Indiki model alýumininiň üstündäki polatdan ýasalan gapdy.Bu gibridiň birnäçe aýratyn artykmaçlygy bolup biler.Alýuminiý ujy, piwo bilen poladyň arasyndaky galvaniki reaksiýany üýtgetdi, netijede polat polat gaplarda saklanylýan möhletiň iki esse köpelmegine sebäp boldy.Alýuminiý depäniň has möhüm artykmaçlygy, ýumşak metalyň ýönekeý çekiş düwmesi bilen açylmagydyr.Köne stil bankalarda meşhur “ybadathana açary” diýlip atlandyrylýan ýörite açyjynyň ulanylmagy talap edilýärdi we Schlitz Brewing Company 1963-nji ýylda alýumin “pop top” -da piwo hödürläninde, beýleki esasy piwo öndürijileri tizlik bilen wagonyň üstüne böküp başladylar.Şol ýylyň ahyryna çenli ABŞ-nyň ähli piwo bankalarynyň 40% -inde alýumin zynjyrlary bardy we 1968-nji ýyla çenli bu görkeziji iki esse artyp, 80% -e ýetdi.

Alýuminiý gaplar bazary arassalap ýörkä, birnäçe öndürijiler has hyjuwly alýumin içgilerini öndürmegi maksat edinýärdiler.“Coors” -yň 7 unsiýaly alýumin öndürmek üçin ulanan tehnologiýasy “täsir-ekstruziýa” bil baglap biler,

Alýumin içgi bankalaryny ýasamagyň häzirki zaman usulyna iki bölek çyzgy we diwar ütüklemek diýilýär, ilkinji gezek 1963-nji ýylda Reynolds Metals kompaniýasy tarapyndan girizildi.

tegelek çeňňege urlan zarba, gapagyň aşaky we gapdallaryny bir bölekde emele getirdi.“Reynolds Metals” kompaniýasy 1963-nji ýylda “çyzmak we ütüklemek” diýlip atlandyrylýan başga bir prosesde öndürilen alýumin öndürdi we bu tehnologiýa bu pudak üçin standart boldy.Coors we Hamms Brewery bu täze bankany ilkinji bolup kabul eden kompaniýalaryň hataryna girdi we PepsiCo we Coca-Cola 1967-nji ýylda ähli alýumin gaplary ulanyp başlady. ABŞ-da iberilen alýumin gaplaryň sany 1965-nji ýylda ýarym milliarddan 8,5 milliard köpeldi. 1972-nji ýyl we alýuminiý gazlandyrylan içgiler üçin diýen ýaly ähliumumy saýlama bolansoň, olaryň sany artmagy dowam etdi.Döwrebap alýumin içgisi diňe köne polatdan ýa-da polat-alýuminiýadan has ýeňil bolman, poslamaýar, çalt sowýar, ýalpyldawuk ýüzüni aňsatlyk bilen görüp bolmaýar we gözüňi özüne çekýär, ýaramlylyk möhletini uzaldýar we şeýle gaýtadan işlemek aňsat.

Içgide ulanylýan alýumin önümçiligi gaýtadan işlenen materialdan alyp biler.Amerikanyň alýuminiý üpjünçiliginiň umumy mukdarynyň 25 göterimi gaýtadan işlenen galyndylardan gelýär we içgiler gaýtadan işlenen materiallaryň esasy ulanyjysy bolup biler.Ulanylan bankalar aýrylanda energiýa tygşytlamak möhümdir we alýuminiý häzirki wagtda ulanylýan bankalaryň 63% -den gowragyny yzyna alyp biler.

Alýumin içgi bankalarynyň dünýäde öndürilişi ýylda birnäçe milliard banka köpelýär.Bu artýan islegiň öňünde içginiň geljegi pul we material tygşytlaýan dizaýnlarda bolup görünýär.Kiçijik gapaklara tarap tendensiýa, boýnuň diametrleri ýaly eýýäm görnüp dur, ýöne beýleki üýtgeşmeler sarp ediji üçin beýle düşnüksiz bolup biler.Öndürijiler, meselem, metallaryň kristal gurluşyny rentgen difraksiýasy bilen gözden geçirip, iňňeleri zyňmagyň ýa-da listleri oklamagyň has gowy usullaryny tapmagy umyt edip, anyklaýyş usullaryny ulanýarlar.Alýuminiý garyndysynyň düzümindäki üýtgeşmeler, ýa-da guýlandan soň garyndynyň sowadylmagy ýa-da gapagyň galyňlygy sarp edijini täzelän bankalara sebäp bolup bilmez.Şeýle-de bolsa, geljekde has tygşytly öndürip boljak bu ugurlarda öňe gidişlikler bolmagy mümkin.


Iş wagty: Awgust-20-2021