Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Içgä, öý haýwanlarynyň iýmitlenişine täsir edýän global alýumin islegi

Alýumin gaplar barha ösýän içgi pudagynda has meşhur

Alýuminine bolan isleg azyk we içgi senagatyna, şol sanda senet piwo öndürijilerine-de täsir edýär.微信图片_20220412180819

“Great Rhythm Drewing Company”, 2012-nji ýyldan bäri Nýu-Hempşir alyjylaryna saýlama gämileri kegler we alýumin gaplar bilen piwo öndürmek üçin bejergi berýär.

“Bu ajaýyp paket, piwo üçin bu piwo täze durmaga we ýeňil düşmezlige kömek edýär, şonuň üçin bukjanyň näme üçin ýüz tutandygymyz geň däldir.Ibermek hem hakykatdanam dostlukly "-diýdi.

Alýumin gaplar barha ösýän içgi pudagynda has meşhur.

Esasanam Hytaýyň önümçiligini azaltmagy bilen bäsdeşlik ýokarlanýar we üpjünçilik azalýar.

Käbir milli üpjün edijiler satyn alyş minimallaryny häzirki wagtda elýeterli bolmadyk derejä ýetirenlerinde kiçi kompaniýalar üçünji tarap satyjylaryna ýüz tutýarlar.

Thornton: "Elbetde, näçeräk saklap biljekdigimiz bilen çäklenýäris, şonuň üçin Portsmut ýaly giňişlikde bäş sany ýük awtoulagynyň çäklendirilmegi ammar üçin gaty kyn" -diýdi.

Piwo islegi artýar, ýöne oňa duşmak kyn bolup biler.Üçünji tarap satyjylar kömek edýärler, ýöne çykdajylar pandemiýadan öňki bahalardan iki esse köpelip biler.

Uly üpjün edijiler ownuk senet piwo kompaniýalaryny taşlap bilseler, bu önümçilik liniýasyna çykdajylary goşdy.Uly içgi öndürijilerine az täsir edilýär.

Maýalary bilen bu sargytlary öňünden çaklap we ýerleşdirip bilerler we üpjünçiligi üpjün edip bilerler "-diýdi.

Diňe içgi geçelgesinde däl, bäsdeşlik güýçlenýär - it we pişigiň ogullyga alynmagy bilen haýwanlaryň iýmit geçelgesinde isleg artýar.

Daigle: "Munuň bilen alýuminiý bazarynda hakykatdanam bäsdeşlik edip bolmaýan haýwan iýmit önümleriniň köpelmegini gördüňiz" -diýdi.

Piwo öndürijiler häzirlikçe ýetmezçiligi çözmäge synanyşýarlar.

Thornton: "Her kimiň bahany ýokarlandyrman näçe wagt dowam edip biljekdigini wagt görkezer" -diýdi.


Iş wagty: 12-2022-nji aprel