Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Crown, Velox iň çalt sanly içgini bezäp biler

Picture 123

 

“Crown Holdings Inc.

 

Crown we Velox, önüm tekliplerini köpeltmek isleýän esasy markalar, şeýle hem doly gaýtadan ulanylýan içgi bankalarynyň artykmaçlyklaryndan peýdalanýan kiçi öndürijiler üçin täze mümkinçilikleri açmak üçin öz tejribelerini jemledi.

 

Tehnologiýa we çözgüt bazary ilki bilen üpjün edýär we işleýän sanly çözgütlerden we eýeçilik aýratynlyklaryndan, şol bir wagtyň özünde 14-e çenli reňkleri we ýalpyldawuk, mat we bezeg ýaly bezegleri goşmak bilen, işleýiş tizligi bilen bäş esse çalt marka dizaýny wariantlaryny döredýär. gapyň tutuş meýdany.

 

Crown we Velox, innowasiýa sanly bezeg çözgütleri üçin içgi markalaryndan barha artýan global islegi ykrar edýär.Markalar indi tehnologiýadan we çözgütleriň köp sanly artykmaçlyklaryndan peýdalanyp bilerler, esasanam kiçi göwrümli görnüşler, gysga möhletli möwsümleýin we mahabat önümleri ýa-da dürli görnüşli köp sanly önümler ýaly adaty çap etmegiň çäklendirmelerine laýyk gelmeýän pes önümçilik mukdaryny ýerine ýetirmek. SKU-lar.

 

“Velox” tehnologiýasy we çözgütleri, şeýle hem, grafika üçin fotorealistik hil we has giň reňkli gamut, paketiň takyk çap subutnamasyny çalt öndürip bilmek we kiçi markalar bolan ýagdaýynda, adaty plastmassa gysyş örtüklerinden we ep-esli päsgel berýän belliklerinden durnuklylygy ýokarlandyrýar. alýumin gaýtadan işlemek prosesini edip biler.

 

"Içgi öndürijileri sarp edijiniň amatlylygy, uzak saklanyş möhleti, çäksiz gaýtadan ulanylmagy we 360 ​​dereje ýaramlylygy üçin alýumin gaplary saýlamagy dowam etdirýärler" -diýdi.“Velox” bilen ilkinji gezek işleýän ýokary tizlikli, dinamiki çözgüt bu artykmaçlyklary ähli ululykdaky markalara we köp önüm kategoriýalaryna has elýeterli edýär.Çaltlykdan hiline dizaýn aýratynlyklaryna çenli tehnologiýa içgi bankalary üçin sanly çap etmegiň çägini hakykatdanam öňe sürýär we bu tolgundyryjy täzeligi dünýädäki hyzmatdaşlarymyza hödürlemäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. "

 

Tehnologiýa we çözgüt üçin üýtgeşik bir minutda 500 banka çenli işleýän tizlik, deňeşdirip boljak hilli sanly çap edilen içgi bankalary üçin minutda 90 bankanyň öňki çäginden ep-esli ýokary.

 

Tehnologiýa, şeýle hem, önümi ýönekeýleşdirýän we aç-açan wilkalary we / ýa-da metal substraty ulanmagyň grafikanyň üsti bilen şöhle saçmagyna mümkinçilik berýän ak basekot bilen ýa-da bolmazdan, gapagyň üstünde täsirli çap edýär.Mundan başga-da, suratlaryň çap edilmegine mümkinçilik döredýär - ilkinji gezek boýnuňyza we jylawyňyza, söwda markasynyň we sarp edijiniň özüne çekijiligini ýokarlandyrýar.

 

“Velox” -yň baş direktory we esaslandyryjysy Marian Kofler: “Içgi bazary gönüden-göni sanly bezeg çözgüdimiziň häzirki wagtda metal içgi bankalary üçin eltýän tizligini ýa-da dizaýn mümkinçiliklerini hiç wagt düşünmedi” -diýdi."Crown bilen soňky ýyllarda uly hyzmatdaşlyk, gözýetimimizi hakykata ýetirmäge mümkinçilik berýär we müşderileri üçin has köp tapawutlanmak isleýän öndürijiler, doldurgyçlar we markalar goldaw berip biler."

 

Angliýanyň Wantage şäherindäki Crown-yň global gözleg we gözleg merkezinde dowam etdirilýän synag synaglaryndan soň 2022-nji ýylda tehnologiýany ulanyp, täjirçilik önümçiligine garaşylýar.


Iş wagty: 12-2021-nji noýabr