Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Ball korporasiýasynyň alýuminiý sargytlary köpeltmek karary, senet piwo pudagy üçin islenmeýän habar

Ulanylyşynyň artmagyalýumin gaplarPandemiýa bilen çaltlaşdyrylan sarp ediş tendensiýalarynyň üýtgemegi bilen, ýurtda iň uly öndürijilerden biri bolan Ball Corporation-yň sargyt amallaryny üýtgetmegine sebäp boldy.Netijede döredilen çäklendirmeler, köpüsiniň soňky iki ýylda dikeldilip başlanynda, kiçi we orta göwrümli senetçilik kärhanalarynyň, distilýatorlaryň we beýleki içgi kärhanalarynyň aşaky bölegine zeper ýetirip biler.

https___specials-images.forbesimg.com_imageserve_61991add1d2dffa9e51ac4ac_Brian-Spotts--shipping-and-receiving-manager--moves-packaged-beer-past-towers-of_960x0

Kompaniýa, Ball Corp tarapyndan öňünden çap edilen bankalar bilen gönüden-göni üpjün edilýän piwo kärhanalaryna, üpjünçilik elýeterli bolanda iň pes sargytyň bäş esse ýokarlanandygyny habar berip başlady.Diýmek, kompaniýalar ozalky iň az sargytlaryny 204,000 bankadan 1,020,000-e çykarmaly bolarlar.Geljekde, köp kärhananyň ýok ýerinde gaty zerur nagt we boş ýerleri baglap, bäş sany ýarym ýükli banka üçin pul tölemeli we saklamaly bolarlar.

Bu köpler üçin aýratyn kynsenetçilerPandemiýa döwründe, esasy satuw platformalary ýitip gidensoň (otaglary, barlary we restoranlary dadyp görmek), zerur girdeji gazanmak üçin önümlerini gaplamaga başladylar.Köpüsi geljege göz aýlap, gaplama setirlerini gurmaga göçdüler.

“Ball Corp” piwo öndürijilere şu hepde karar berip başlady.“Alýumin içgileriniň durnukly gaplanyşyna isleg çalt depginde ösmegini dowam etdirýär.Ball onlaýn goşmaça kuwwat getirmek üçin maýa goýýar we bu aralykda, ýakyn geljek üçin berk üpjünçilik gurşawynda galýarys.Şertnama berilmedik müşderi binýadymyza has netijeli hyzmat etmek üçin, 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, üpjünçilik bar bolsa, çap edilen bankalar üçin SKU-dan iň az bäş sany ýük ýüklemeli bolarys we mundan beýläk ammar sanawyny saklap bilmeris. müşderilerimiz. ”

Kompaniýanyň öňe süren çözgütleriniň biri, dört distribýutoryň toplumyna has uly sargyt alyp bilmeýän müşderilerine gönükdirmekdir.Has kiçi sargyt aljak bolsalar-da, piwo öndürijiler üçin eýýäm uzaldylan inçe alýumin zynjyryna başga bir gatlak goşar we gysgaldylan gaplar ýaly beýleki çözgütleri gözlemäge itergi berer.


Iş wagty: 03-2021-nji dekabry