Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Alýumin gaplar we aýna çüýşeler: Iň durnukly piwo bukjasy haýsy?

BottlesvsCans

Theaňy-ýakynda berlen habara göräAlýumin birleşigiweÖndürijiler instituty(CMI) -Alýumin artykmaçlyk edip biler: Durnuklylygyň esasy öndürijilik görkezijileri 2021- bäsleşýän gaplama görnüşleri bilen deňeşdirilende alýumin içgi konteýneriniň dowam edýän artykmaçlyklaryny görkezmek.Hasabatda 2020-nji ýyl üçin birnäçe möhüm öndürijilik görkezijileri (KPI) täzelenýär we sarp edijileriň alýumin gaplary plastmassa (PET) çüýşelerinden iki esse köp gaýtadan işleýändigi anyklanýar.Alýumin içgi bankalarynda aýna ýa-da PET çüýşelerine garanyňda 3X-den 20X-a çenli has köp gaýtadan işlenen mazmun bar we alýuminiý ABŞ-da gaýtadan işlemek ulgamynyň maliýe ukyplylygynyň esasy hereketlendirijisine öwrülýär.Bu ýylky hasabatda täze bir KPI, ýapyk aýlawly aýlaw tizligi, şol bir önüme dolanmak üçin ulanylýan gaýtadan işlenen materialyň göterimini ölçän - bu ýagdaýda täze içgi gapy bilen tanyşdyrylýar.Iki sahypalyk hasabatyň gysgaça mazmuny barşu ýerde.

Şeýle hem hasabatda alýumin içgisiniň geçen ýyl sarp edijileriň gaýtadan işleýiş derejesiniň birneme peselendigi görkezilýär.COVID-19 pandemiýasy we bazardaky beýleki näsazlyklar sebäpli bu nyrh 2019-njy ýylda 46,1 göterimden 2020-nji ýylda 45,2 göterime çenli azaldy.Nyrhyň peselmegine garamazdan, pudakda gaýtadan işlenen ulanylýan içgi bankalarynyň (UBC) sany hakykatda 2020-nji ýylda takmynan 4 milliard banka 46,7 milliard banka çenli artdy.Sarp edijini gaýtadan işlemek üçin 20 ýyllyk ortaça 50 göterim töweregi.

Alýumin birleşigi goldaýaragressiw tagallalaralýuminini ýokarlandyrmak üçin CMI tarapyndan öň yglan edilen, 2030-njy ýyla çenli häzirki derejäniň 45,2 göterimden 70 göterime çenli ýakyn onýyllyklarda gaýtadan işlenip bilner.2040-njy ýyla çenli 80 göterim we 2050-nji ýyla çenli 90 göterim. Birleşme CMI we agza kompaniýalarymyz bilen ýakyndan işleşer, alýumin öndürmek üçin itergi berip, alýuminini gaýtadan işlemek derejesini ýokarlandyrmak üçin köp ýyllyk tagalla eder.oňat dizaýn edilen konteýner goýum ulgamlarybeýleki çäreleriň arasynda.

"Alýumin bankalary şu gün bazarda iň köp gaýtadan işlenýän we gaýtadan işlenip bilinýän içgi konteýner bolmagynda galýar" -diýdi.“Canöne ABŞ-nyň bankalarda gaýtadan işlemegiň derejesi dünýäniň galan böleginden yza galýar - daşky gurşawa we ykdysadyýete zerur däl.ABŞ-nyň gaýtadan işlemegiň bu täze maksatlary gaýtadan işlemek akymyna has köp banka getirmek üçin pudagyň içinde we daşynda herekete getirer. "

CMI-iň prezidenti Robert Budweý: "CMI alýumin içgisiniň esasy durnuklylyk ölçegleri boýunça bäsdeşlerinden öňe geçip biljekdigine buýsanýar" -diýdi.“CMI içgisi öndüriji we alýumin öndürip bilýär, üpjün edijiniň agzalary içginiň has ýokary durnuklylyk öndürijiligini gurmagy maksat edinýärler we pudagyň täze gaýtadan işleýiş nyrhlary bilen baglanyşyklydygyny görkezdiler.Bu maksatlara ýetmek diňe bir pudagyň ösmegi üçin möhüm bolman, eýsem daşky gurşawa we ykdysadyýete hem peýdaly bolar. ”

Closedapyk aýlawly aýlaw tizligi, şu ýyl hödürlenen täze KPI, şol bir önüme dolanmak üçin ulanylýan gaýtadan işlenen materialyň göterimini ölçär - bu ýagdaýda täze içgi gapy.Gaýtadan işlemegiň hilini bölekleýin ölçemekdir.Önümler gaýtadan ulanylanda, dikeldilen materiallar birmeňzeş (ýapyk görnüşli gaýtadan işlemek) ýa-da başga we käwagt pes derejeli önüm (açyk aýlawly gaýtadan işlemek) üçin ulanylyp bilner.Osedapyk görnüşli gaýtadan işlemek makul bilner, sebäbi adatça gaýtadan işlenen önüm esasy material bilen meňzeş hil saklaýar we amal gaýtalanyp bilner.Munuň tersine, açyk aýlawly gaýtadan işlemek himiýanyň üýtgemegi ýa-da täze önümiň hapalanmagynyň ýokarlanmagy arkaly material hiliniň bozulmagyna sebäp bolup biler.

2021-nji ýyldaky hasabatyň beýleki möhüm netijeleri:

  • ABŞ-nyň senagaty (import edilýän we eksport edilen UBC-leri hem goşmak bilen) ähli alýumin ulanylýan içgi gaplaryny (UBC) gaýtadan işlemegi öz içine alýan pudagy gaýtadan işlemek derejesi, 2019-njy ýylda 55,9 göterim ýokarlap, 59,7 göterime çenli ýokarlandy. Bu üýtgeşiklik ep-esli ýokarlandy. UBC-iň soňky sanyna täsir edýän 2020-nji ýylda eksportynda.
  • Alýumin gaplar üçin ýapyk aýlawly aýlaw derejesi (ýokarda beýan edilen) PET çüýşeleriniň 26,8 göterimi bilen aýna çüýşeleriň arasynda 30-60 göterim aralygynda 92,6 göterim boldy.
  • Alýuminiň ortaça gaýtadan işlenen mazmuny 73 göterim bolup, bäsdeş gaplama görnüşlerinden has ýokarydyr.
  • Alýumin gaýtadan işleýän gapda iň gymmatly içgi bukjasy bolup biler, bahasy PET üçin 205 dollar / tonna deňeşdirilende 991 dollar / tonna we aýna üçin negatiw bahasy 23 dollar / tonna, iki ýyllyk ortaça esasda Fewral 2021.

Alýumin içgisiniň ýokarlanmagy gaýtadan işleniş nyrhlary içerki alýumin önümçiliginiň umumy durnuklylygyna uly täsir eder.Şu ýylyň başynda birleşme täze,üçünji tarapyň durmuş siklini bahalandyrmak (LCA) hasabatyDemirgazyk Amerikada öndürilen alýumin gaplaryň uglerod aýak yzynyň soňky üç onýyllykda ýarym töweregi azalandygyny görkezýär.Şeýle hem LCA, gaýtadan işlemegiň 1,56 megajoul (MJ) energiýa ýa-da 98,7 gram CO tygşytlap biljekdigini anyklady.2ekwiwalent.Diýmek, diňe 12 gaplyk alýumin gaplary gaýtadan işlemek ýeterlik energiýa tygşytlaýaradaty ýolagçy awtoulagyny güýçlendiriňüç mil töweregi.Häzirki wagtda her ýyl ABŞ-nyň poligonlaryna gidýän alýumin içgilerini gaýtadan işlemek arkaly tygşytlanan energiýa, ykdysadyýet üçin 800 million dollar töweregi tygşytlap biler we bir ýyllap 2 milliondan gowrak öýi elektrik energiýasy bilen üpjün eder.


Iş wagty: Noýabr-22-2021