Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Alýumin gaplar deňiz hapalanmagyna garşy plastmassalary ýuwaş-ýuwaşdan çalyşýar

water-pollution-aluminium-vs-plastic

Japaneseaponiýanyň içgi satyjylarynyň birnäçesi deňiz plastmassa hapalanmagyna garşy göreşmek we ekosistemalara zyýan ýetirmek üçin plastmassa çüýşeleri ulanmakdan ýüz öwrüp, alýumin gaplar bilen çalyşdy.

Muji bölek söwda markasynyň operatory Ryohin Keikaku Co. tarapyndan satylan 12 çaýyň we alkogolsyz içgileriň hemmesi, deňeşdirilen funksiýada materiallary gaýtadan ulanmaga mümkinçilik berýän “gorizontal gaýtadan işlemegiň” tizligini görkezeninden soň, aprel aýyndan bäri alýumin gaplarda üpjün edilýär, plastiki çüýşeler bilen deňeşdirilende şeýle bankalar üçin ep-esli ýokarydy.

Alýumin gaplary üçin gorizontal gaýtadan işlemegiň tizligi, plastmassa çüýşeleriň 24,3 göterimi bilen deňeşdirilende 71,0 göterim, PET çüýşelerini gaýtadan işlemek geňeşiniň habaryna görä.

Plastiki çüýşeler bolan ýagdaýynda, köp gezek gaýtadan işlemek üçin material gowşaýarka, köplenç iýmit üçin plastmassa gaplara öwrülýär.

Şol bir wagtyň özünde, alýumin gaplar mazmunynyň ýaramazlaşmagynyň öňüni alyp biler, sebäbi aç-açanlygy ýagtylyga zyýan bermez.Ryohin Keikaku biderek içgileri azaltmak üçin şol bankalary hem hödürledi.

Alýumin gaplara geçmek bilen, alkogolsyz içgileriň möhleti 90 günden 270 güne çenli uzaldyldy.Paketler aç-açan plastik çüýşelerde görünýän içgileriň mazmunyny görkezmek üçin suratlar we dürli reňkler üçin täze döredildi.

Beýleki kompaniýalar bankalar üçin çüýşeleri çalyşdylar, “Dydo Group Holdings Inc.” şu ýylyň başynda kofe we ​​sport içgileri ýaly jemi alty zat üçin gaplary çalyşdy.

Satyjy maşynlar bilen işleýän Dydo, enjamlary kabul edýän kompaniýalaryň haýyşlaryndan soň gaýtadan işlemäge gönükdirilen jemgyýeti ösdürmek üçin üýtgeşme girizdi.

Netijeli gaýtadan işlemäge tarap ädim daşary ýurtlarda-da özüne çekiji boldy.Iýun aýynda Angliýada geçirilen Sevenedi toparyň sammitinde mineral suw alýumin gaplarda getirildi, sarp ediş harytlary ägirdi “Unilever Plc” bolsa aprel aýynda ABŞ-da alýumin çüýşelerinde şampun satyp başlajakdygyny aýtdy.

Japanaponiýa Alýumin birleşiginiň başlygy Yoshoşihiko Kimura: "Alýumin ösýär" -diýdi.

Iýul aýyndan başlap, topar sosial ulgam saýty arkaly alýumin gaplar barada maglumat ýaýratmaga başlady we habardarlygy ýokarlandyrmak üçin şu bankalardan peýdalanyp sungat bäsleşigini geçirmegi meýilleşdirýär.


Poçta wagty: 27-2021-nji awgust