Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Alýumin gaplary içgi kompaniýalary üçin henizem kyn

Kingan Kingston başlyklyk edýärWilCraft Can, senetçilik kärhanalaryna piwo gaplamaga kömek etmek üçin Wiskonsin we onuň töweregindäki ştatlary aýlanyp ýören ykjam konserw kompaniýasy.

COVID-19 pandemiýasynyň alýumin içgilerine bolan islegiň artandygyny, sebäbi ähli ululykdaky piwo kärhanalarynyň keglerden öýde sarp edilip bilinjek gaplanan önümlere geçendigini aýtdy.

Bir ýyldan gowrak wagtdan soň bankalar bilen üpjünçilik çäkli.Kingston, özi ýaly ownuk gaplaýyş kärhanalaryndan başlap, milli markalara çenli her bir alyjynyň, olary öndürýän kompaniýalardan bankalaryň belli bir paýynyň bardygyny aýtdy.

Kingston: "Geçen ýylyň ahyrynda işleýän anyk üpjün edijimiz bilen bölünişik döretdik" -diýdi.“Şeýlelik bilen, bize bölünip berlen pul bilen üpjün edip bilerler.Aslynda, üpjün edip bilmeýän ýerlerinde diňe ýekeje gezek ýitirdik ".

Kingston öndürijilerden köp mukdarda banka satyn alýan we arzan bahadan satyjylara satýan üçünji tarap üpjün edijiniň ýanyna barandygyny aýtdy.

Häzirki wagtda kuwwatyny artdyrmak ýa-da täze önüm döretmek isleýän islendik kompaniýanyň şowly däldigini aýtdy.

Kingston: "Islegiňizi düýpgöter üýtgedip bilmersiňiz, sebäbi ol ýerdäki sesleriň hemmesiniň diýen ýaly gürleşilýär" -diýdi.

Wiskonsin Brewers Gildiýasynyň ýerine ýetiriji direktory Mark Garthwaite, üpjünçiligiň gijikdirilmegi ýa-da bölekleriň ýetmezçiligi önümçiligiň haýallaşýan beýleki üpjünçilik zynjyrynyň kesilmegine meňzemeýändigini aýtdy.

"Gürrüň diňe önümçilik kuwwaty bilen baglanyşykly" -diýdi Garthwaite.“ABŞ-da alýumin gaplary öndürijiler gaty az.Piwo öndürijileri geçen ýylda takmynan 11 göterim banka sargyt etdi, şonuň üçin bu alýumin bankalary üpjün etmek üçin goşmaça gysyş we öndürijiler bu işi dowam etdirip bilmeýärler. ”

Garthwaite öňünden çap edilen bankalary ulanýan piwo öndürijileriň iň uly gijikdirmelere sezewar bolandygyny, käte bankalary üçin goşmaça üç-dört aý garaşýandyklaryny aýtdy.Käbir önüm öndürijileriň belliksiz ýa-da “ýagty” bankalary ulanmaga we öz belliklerini ulanmaga geçendiklerini aýtdy.Thatöne munuň özi öz täsirleri bilen gelýär.

Garthwaite: "Munuň üçin her bir piwo kärhanasy enjamlaşdyrylan däldir" -diýdi."Brightagty gaplary ulanmak üçin enjamlaşdyrylan has kiçi piwo kärhanalarynyň köpüsi, ýagtylygyň ýitip gitmek howpuny görer."

Piwo kärhanalary içgi bankalaryna has köp isleg bildirýän ýeke-täk kompaniýa däl.

Garthwaite, keglerden uzaklaşma ýaly, soda kompaniýalarynyň pandemiýa döwründe fontan maşynlaryndan az satýandyklaryny we has köp önümi gaplanan önümlere geçirendigini aýtdy.Şol bir wagtyň özünde, uly çüýşeli suw kompaniýalary plastik çüýşelerden alýuminine geçip başlady, sebäbi has durnukly.

Garthwaite: "Içmäge taýýar kokteýller we gaty seltzerler ýaly beýleki içgi kategoriýalarynda täzelik, beýleki pudaklara-da girýän alýumin gaplaryň mukdaryny köpeltdi" -diýdi."Önümçilik kuwwaty ýokarlanýança edip biljek köp zadymyz ýok şol bankalara isleg ep-esli artdy."

Kingston, seltzerler we konserwirlenen kokteýller üçin ösýän bazaryň, inçe bankalary we beýleki ýörite ululyklary öz işi üçin “mümkin däl” edip goýandygyny aýtdy.

Soňky ýylda Aziýadan bankalaryň importynyň köpelendigini aýtdy.Emma Kingston ABŞ-ly öndürijileriň önümçiligi artdyrmak üçin mümkin boldugyça çalt hereket edýändigini, sebäbi häzirki islegiň şu ýerde galjakdygyna ünsi çekdi.

“Bu, bu ýüki ýeňilleşdirmäge kömek etmeli tapmanyň bir bölegi.Bölünip işlemek uzak wagtlap öndürijiniň tarapynda akylly däl, sebäbi olar hakykatdanam satuwdan mahrum bolýarlar "-diýdi Kingston.

Täze ösümlikleriň internete girmegi üçin entek birnäçe ýyl gerek boljakdygyny aýtdy.Bu, kompaniýasynyň nädogry çap edilen we başgaça gaýtadan işlenjek bankalary gaýtadan dikeltmek üçin täze tehnologiýa maýa goýmagynyň bir bölegidir.Kingston çapdan çykaryp, bankalary täzeden işledip, müşderileri üçin täze bankalar bilen üpjün edip boljakdygyna umyt edýändigini aýtdy.

Guinness Brewery


Iş wagty: Noýabr-29-2021